𝐶ℎ𝑜 𝑇ℎ𝑢𝑒̂ 𝑀𝑎̣̆𝑡 𝐵𝑎̆̀𝑛𝑔 Đ𝑜̂́𝑖 𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝐶ℎ𝑜̛̣ 𝐻𝑎̀𝑛𝑔 𝐵𝑜̂𝑛𝑔

𝐶𝑎̂̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 đ𝑜̂́𝑖 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜̛̣ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑏𝑜̂𝑛𝑔 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢́ 𝐻𝑜̀𝑎, 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑃ℎ𝑜̂́ 𝑇ℎ𝑢̉ 𝐷𝑎̂̀𝑢 𝑀𝑜̣̂𝑡, 𝑡𝑖̉𝑛ℎ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔,
𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑡𝑖𝑒̂̀𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 Bùi Văn Bình. 𝑇𝑢̛̀ đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑃ℎ𝑢́ 𝐿𝑜̛̣𝑖 đ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑡𝑎̂̀𝑚 100𝑚
𝑋𝑢𝑛𝑔 𝑞𝑢𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑘ℎ𝑢 𝑑𝑎̂𝑛 𝑐𝑢̛ đ𝑜̂𝑛𝑔 đ𝑢́𝑐, 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ ℎ𝑜̛̣𝑝 𝑘𝑖𝑛ℎ 𝑑𝑜𝑎𝑛ℎ, 𝑏𝑢𝑜̂𝑛 𝑏𝑎́𝑛
𝐷𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑚𝑎̣̆𝑡 𝑏𝑎̆̀𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑛𝑔 7𝑚 𝑑𝑎̀𝑖 24𝑚
𝐺𝑖𝑎́ 𝑐ℎ𝑜 𝑡ℎ𝑢𝑒̂ : 7𝑡𝑟/𝑡ℎ𝑎́𝑛𝑔
𝐿𝑖𝑒̂𝑛 ℎ𝑒̣̂ : 0945767538