𝐓𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐓𝐚́𝐜 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐏𝐇𝐎̂́ đ𝐚̆́𝐭 𝐠𝐢𝐚́-𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐓𝐚̂𝐦 𝐓𝐀̂𝐍 𝐔𝐘𝐄̂𝐍
*𝗧𝗔̣̆𝗡𝗚 𝗴𝗼́𝗶 𝗻𝗼̣̂𝗶 𝘁𝗵𝗮̂́𝘁 𝗴𝗶𝗮́ 𝘁𝗿𝗶̣ đ𝗲̂́𝗻 #𝟮𝟬𝟬𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂
*𝗖𝗔𝗠 𝗞𝗘̂́𝗧 𝘁𝗵𝘂𝗲̂ 𝗹𝗮̣𝗶 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 #𝟯𝗻𝗮̆𝗺 ( 𝗟𝗼̛̣𝗶 𝗻𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝘁𝗵𝘂 𝘃𝗲̂̀ #𝟰𝟯𝟮𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 )
*𝗖𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗵𝗮̂́𝘂 𝗞𝗛𝗨̉𝗡𝗚 𝗹𝗲̂𝗻 đ𝗲̂́𝗻 #𝟱% ( 𝗧𝗵𝗮̂́𝗽 𝗻𝗵𝗮̂́𝘁 #𝟭𝟮𝟬𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂 )
𝗟𝗛 𝟬𝟯𝟳𝟵.𝟰𝟳𝟳.𝟲𝟬𝟱 (𝗧𝗵𝗮𝗻𝗵 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́ 𝗗𝘂̛̣ 𝗔́𝗻)
* 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗟𝗮̃𝗶 𝘀𝘂𝗮̂́𝘁 𝟬% 𝘁𝗿𝗼𝗻𝗴 𝘃𝗼̀𝗻𝗴 𝟭𝟮 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.
* 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗔̂𝗻 𝗵𝗮̣𝗻 𝗻𝗼̛̣ 𝗴𝗼̂́𝗰 𝘁𝘂̛̀ 𝟮𝟰 đ𝗲̂́𝗻 𝟯𝟲 𝘁𝗵𝗮́𝗻𝗴.
* 𝗧𝗿𝗮̉ 𝘁𝗿𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗵𝗶̉ 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟴𝟬𝟬 𝗧𝗿𝗶𝗲̣̂𝘂.( 𝟯𝟬%)
* 𝗡𝗴𝗮̂𝗻 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗛𝗢̂̃ 𝗧𝗥𝗢̛̣ 𝟳𝟬%.
* 𝗧𝗵𝗼̛̀𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗻 𝘃𝗮𝘆 𝘁𝗼̂́𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗲̂̉𝘂 𝟮𝟬 𝗻𝗮̆𝗺.
𝐋𝐇 𝟎𝟑𝟕𝟗.𝟒𝟕𝟕.𝟔𝟎𝟓 ( 𝐇𝐮𝐲̀𝐧𝐡 𝐂𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐐𝐮𝐚̉𝐧 𝐋𝐲́ 𝐃𝐮̛̣ 𝐀́𝐧)
𝗧𝗵𝗶𝗲̂́𝘁 𝗸𝗲̂́ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗰𝗼̂̉ đ𝗶𝗲̂̉𝗻 𝗛𝗶𝗲̣̂𝗻 đ𝗮̣𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝟮 𝗺𝗮̂̃𝘂 𝟭𝗧𝗿𝗲̣̂𝘁 𝟭𝗟𝗮̂̀𝘂 & 𝟭𝗧𝗿𝗲̣̂𝘁 𝟮𝗟𝗮̂̀𝘂
𝗩𝗶̣ 𝘁𝗿𝗶́ 𝘃𝗮̀𝗻𝗴 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝗴𝗶𝗮𝗼 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘁𝗿𝗲̂𝗻 𝗺𝗮̣̆𝘁 𝘁𝗶𝗲̂̀𝗻 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗧𝗿𝗶̣𝗻𝗵 𝗛𝗼𝗮̀𝗶 Đ𝘂̛́𝗰 𝘁𝗵𝘂𝗼̣̂𝗰 𝘁𝗿𝘂𝗻𝗴 𝘁𝗮̂𝗺 𝗽𝗵𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗞𝗵𝗮́𝗻𝗵 𝗕𝗶̀𝗻𝗵, 𝘁𝗵𝗶̣ 𝘅𝗮̃ 𝗧𝗮̂𝗻 𝗨𝘆𝗲̂𝗻, 𝘁𝗶̉𝗻𝗵 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗗𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝘀𝗼̂𝗶 đ𝗼̣̂𝗻𝗴, 𝗯𝗮𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗻𝗵 𝗯𝗼̛̉𝗶 𝗰𝗮́𝗰 𝗸𝗵𝘂 𝗖𝗼̂𝗻𝗴 𝗡𝗴𝗵𝗶𝗲̣̂𝗽 𝘁𝗿𝗼̣𝗻𝗴 đ𝗶𝗲̂̉𝗺, 𝗸𝗲̂́𝘁 𝗻𝗼̂́𝗶 𝘃𝗼̛́𝗶 𝘁𝗿𝘂̣𝗰 đ𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗶́𝗻𝗵 𝗹𝗶𝗲̂𝗻 𝘁𝗶̉𝗻𝗵 𝗛𝗖𝗠, Đ𝗼̂̀𝗻𝗴 𝗡𝗮𝗶, 𝗕𝗶̀𝗻𝗵 𝗣𝗵𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗧𝗮̂𝘆 𝗡𝗶𝗻𝗵
𝗟𝗛 𝟬𝟯𝟳𝟵.𝟰𝟳𝟳.𝟲𝟬𝟱 (𝗛𝘂𝘆̀𝗻𝗵 𝗖𝘂̛𝗼̛̀𝗻𝗴 𝗤𝘂𝗮̉𝗻 𝗟𝘆́ 𝗗𝘂̛̣ 𝗔́𝗻)