Chung cư giá rẻ Tân Uyên

🧑‍💼𝐓𝐚̀𝐢 𝐜𝐡𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚̂́𝐩 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐢 𝐭𝐫𝐚̆𝐦 𝐓𝐄𝐂𝐂𝐎𝐅𝐄𝐋𝐈𝐂𝐄𝐓𝐎𝐖𝐄𝐑 𝐧𝐨̛𝐢 𝐤𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐢̣𝐧𝐡 𝐯𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐥𝐚̀ 𝐥𝐮̛̣𝐚 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝐭𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐡𝐨 𝐪𝐮𝐲́ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚́ 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐬𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚𝐨

𝐕𝐨̛́𝐢 𝐪𝐮𝐲 𝐦𝐨̂ 𝐠𝐚̂̀𝐧 𝟔𝟓𝟎𝟎𝐦𝟐 𝐁𝐋𝐎𝐂𝐊 𝟏𝟔 𝐭𝐚̂̀𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐫𝐚 𝟓𝟎𝟒 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ đ𝐚̂̀𝐲 đ𝐮̉ 𝐜𝐚́ 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐢́𝐜𝐡

🔥𝐂𝐡𝐢̉ 𝟏𝟕,𝟗𝐭𝐫/𝐦𝟐 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐭𝐚̂̀𝐦 𝟖𝟎𝟎 – 𝟏𝐭𝐲𝟐 /𝐜𝐚̆𝐧

𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 đ𝐢̣𝐚 𝐩𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠

𝐍𝐚̆̀𝐦 𝐭𝐫𝐞̂𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐃𝐓𝟒𝟕𝟓 𝐭𝐢𝐞̂́𝐩 𝐠𝐢𝐚́𝐩 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐃𝐓𝟕𝟒𝟕 𝐡𝐨̣̂𝐢 𝐧𝐠𝐡𝐢̃𝐚 𝐭𝐚̂𝐧 𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐛𝐢̀𝐧𝐡 𝐝𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 (𝐜𝐚́𝐜𝐡 𝐯𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐨𝐚𝐲 𝐤𝐢𝐦 𝐡𝐚̆̀𝐧𝐠 𝟒𝐤𝐦

💥𝐌𝐮̛́𝐜 𝐠𝐢𝐚́: 𝐂𝐚𝐦 𝐤𝐞̂́𝐭 𝐠𝐢𝐚́ đ𝐮́𝐧𝐠 𝟖𝟕𝟎 𝐭𝐫𝐢𝐞̣̂𝐮/𝐜𝐚̆𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝟏% 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠. 𝐒𝐨̛̉ 𝐡𝐮̛̃𝐮 𝐬𝐨̂̉ 𝐡𝐨̂̀𝐧𝐠 𝐯𝐢̃𝐧𝐡 𝐯𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐜𝐚̆𝐧 𝐡𝐨̣̂ 𝐜𝐚𝐨 𝐜𝐚̂́𝐩 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐧𝐨̣̂𝐢 𝐭𝐡𝐚̂́𝐭. – 𝐍𝐠𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐨̂́𝐢 đ𝐚 𝟕𝟎% 𝐚̂𝐧 𝐡𝐚̣𝐧 𝟏𝟐 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠.

☎️𝐁𝐨̣̂ 𝐩𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐡𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠: 𝟎926967304