Khu nhà ở Đại Khánh Bình

𝐌𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐬𝐨̂̉ 𝐭𝐫𝐚𝐨 𝐭𝐚𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠

🔑🔑🔑𝐂𝐭𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐤𝐡𝐮̉𝐧𝐠 ( 𝐚́𝐩 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 10)🔑🔑🔑

🌺- 𝟑 – 𝟓 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐧𝐠 𝐯𝐚̀

🌺- 𝟑 -𝟓 % 𝐠𝐢𝐚́ 𝐭𝐫𝐢̣ 𝐛𝐝𝐬

🌺- 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐨𝐚́𝐧 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝟓 – 𝟗 𝐭𝐡𝐚́𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 không lãi xuất.

𝐂𝐎̀𝐍 𝟑 𝐒𝐀̉𝐍 𝐏𝐇𝐀̂̉𝐌 𝐂𝐔𝐎̂́𝐈 𝐂𝐔̉𝐀 Đ𝐀̂́𝐓 𝐍𝐄̂̀𝐍 𝐆𝐈𝐀́𝐏 𝐊𝐂𝐍 𝐍𝐀𝐌 𝐓𝐀̂𝐍 𝐔𝐘𝐄̂𝐍

𝐒𝐎̛̉ 𝐇𝐔̛̃𝐔 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝟏𝐭𝐲𝟑𝐱𝐱 ( 𝐜𝐡𝐮̛𝐚 𝐭𝐫𝐮̛̀ 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐡𝐚̂́𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡)

☘️- 𝐕𝐢̣ 𝐭𝐫𝐢́ 𝐜𝐮̛̣𝐜 𝐤𝐲̀ đ𝐞̣𝐩, 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐮̛ 𝐛𝐚𝐨 đ𝐨̂𝐧𝐠

☘️- 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝟏𝟓𝟎𝐦 𝐭𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐨̛̣, 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐡𝐨̣𝐜 𝐦𝐚̂̃𝐮 𝐠𝐢𝐚́𝐨, 𝐜𝐚̂́𝐩 𝟏, 𝟐

☘️- 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐭𝐚̂𝐦 𝐦𝐮𝐚 𝐬𝐚̆́𝐩, 𝐬𝐢𝐞̂𝐮 𝐭𝐡𝐢̣

☘️- 𝐁𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐡 𝐜𝐚́𝐜 𝐭𝐮𝐲𝐞̂́𝐧 đ𝐮̛𝐨̛̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐮𝐲𝐞̣̂𝐧, 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐢̉𝐧𝐡

📞𝐀𝐧𝐡/ 𝐜𝐡𝐢̣ 𝐚𝐥𝐨 đ𝐞̂̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐧 𝐝𝐜 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭