🆘🆘🆘 Lễ Tham Quan Dự Án Khánh Bình SmartHome chỉ còn 1 ngày nữa🆘🆘🆘🆘

🛑 𝑲𝒊́𝒏𝒉 𝒎𝒐̛̀𝒊 𝒒𝒖𝒚́ 𝒌𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒅𝒖̛̣ 𝒍𝒆̂̃ 𝒎𝒐̛̉ tham quan 𝒅𝒖̛̣ 𝒂́𝒏 𝑲𝒉𝒖 𝑵𝒉𝒂̀ 𝑶̛̉ Đ𝒂̣𝒊 𝑲𝒉𝒂́𝒏𝒉 𝑩𝒊̀𝒏𝒉 

🛑 𝑲𝒉𝒂́𝒄𝒉 𝒉𝒂̀𝒏𝒈 đ𝒆̂́𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒎 𝒒𝒖𝒂𝒏 𝒔𝒆̃ đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒕𝒂̣̆𝒏𝒈:

📌 1 𝑵𝒐́𝒏 𝒃𝒂̉𝒐 𝑯𝒊𝒆̂̉𝒎 𝑯𝑶𝑨̀𝑵𝑮 𝑲𝑯𝑶̂𝑰 𝑮𝑹𝑶𝑼𝑷

📌 1 𝑽𝒐𝒖𝒄𝒉𝒆𝒓 15 𝒕𝒓𝒊𝒆̣̂𝒖 đ𝒐̂̀𝒏𝒈

📌 5 𝑪𝒉𝒊̉ 𝑽𝒂̀𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒂̂̀𝒏 𝒕𝒂̀𝒊

🛑𝑉𝑖̣ 𝑡𝑟𝑖́: Đ𝑈̛𝑂̛̀𝑁𝐺 Đ𝐻 418, 𝑝ℎ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝐾ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝐵𝑖̀𝑛ℎ, 𝑇ℎ𝑖̣ 𝑋𝑎̃ 𝑇𝑎̂𝑛 𝑈𝑦𝑒̂𝑛, 𝐵𝑖̀𝑛ℎ 𝐷𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔

🛑𝑃ℎ𝑎́𝑝 𝑙𝑦́: 𝑆𝑂̂̉ 𝑅𝐼𝐸̂𝑁𝐺 𝑇𝑈̛̀𝑁𝐺 𝑁𝐸̂̀𝑁

🛑 𝐶𝑜̛ 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑎̣ 𝑡𝑎̂̀𝑛𝑔 ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑙𝑒̂𝑛 𝑡𝑜̛́𝑖 90%

📲📲Đ𝐚̣̆𝐭 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐪𝐮𝐚𝐧 𝐝𝐮̛̣ 𝐚́𝐧: